agenda onder voorbehoud - wijzigingen lees je op de homepage!

 • Woe 3 januari Start seizoen 2024 koffieochtend van 10 tot 12 uur.
 • Woe ocht 10 januari Koffieochtend (Gebiedsregisseur)
 • Ma mid 15 januari Breicafé
 • Vrij avnd 19 januari Klaverjassen
 • Za 20 januari Oudpapier
 • Za avnd 20 januari WINTERFEEST i.s.m. de VVV/D
 • Ma avnd 29 januari Breicafé
 • Zo mid 11 februari LIVE OPTREDEN van Herman Haan & Band
 • Ma mid 12 februari Breicafé
 • Vrij avnd 16 februari Klaverjassen
 • Vrij avnd 23 februari BEWONERSAVOND
 • Ma avnd 26 februari Breicafé
 • Za 2 mrt Oud papier (landbouw)
 • Jantje Beton collecte 4 t/m 9 mrt.
 • Woe 13 mrt Paasworkshop
 • Za 16 mrt NL doet
 • Zondag 24 maart Tollak Ollestad & Band
 • Woe mid 27 mrt Paastakknutselen
 • Vrij 29 mrt Paastaklopen
 •  Ma 1 april      neuten schaiten
 •  Zat 11 mei     Bloemen / plantenverkoop
 •  Zat 25 mei     oud papier (speeltuin)
 •  Ma 27 t/m 30 mei
  Avondvierdaagse (week voor Delfzijl aan)
 • ?                        Barbecue
 • Zat 6 juli oud papier (VVV/D)
 • Vr/zat 12, 13 juli Zomerfeest
 • 20 juli zomervakantie
 • Zat 28 sept oud papier (Roegkòp)
 • n.t.b. Wadlooptocht
 • n.t.b. Survivaltocht / spooktocht?
 • Don. 31 oktober Kinderactiviteit  (herfstvakantie)
 • Zat 9 nov oud papier (jeugd)
 • Zat 23  nov Sint intocht
 • Woe ? december Kerstworkshop
 • Zon 15 of 22 dec Kerstbrunch
 • Zat. feb. 2025   Winterfeest