Skip to main content
Laatste nieuws

27 maart Algemene jaarvergadering VVV/D

By 18 maart 2015maart 21st, 2015No Comments

De VVV/D houdt haar 69e Algemene jaarvergadering op vrijdag 27 maart 2015 om 20.00 uur in ’t Binhoes

 • Opening
 • Notulen algemene jaarvergadering 4 april 2014
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Jaarverslag over 2014
 • Verslag Verkeerswerkgroep
 • Financieel verslag penningmeester VVV/D
 • Waaronder verslag speeltuin, jeugd, toneel en oud papier
 • Financieel verslag en mededelingen Roegkopredactie
 • Verslag kascommissie
 • Benoeming nieuw lid kascommissie
 • Bestuursverkiezing

Aftredend penningmeester en herkiesbaar: Harry Veen

Aftredend bestuurslid en herkiesbaar: Thirsa Rijskamp en Irma Denneman

Aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar: Jolien Kamminga (per 28 augustus 2014)

Aftredend voorzitter en niet herkiesbaar: Kor Rust (per 28 augustus 2014)

Het bestuur stelt voor als kandidaat voorzitter: Thirsa Rijskamp

Tegenkandidaten moeten uiterlijk een half uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij één van de bestuursleden. Daarbij moet per kandidaat een lijst met ten minste 10 handtekeningen worden ingediend.

 • Bespreking activiteiten van 2015
 • Samenwerking met Stichting Beheer Binhoes
 • Rondvraag
 • Sluiting