Skip to main content
Laatste nieuws

4 april 2014 Algemene jaarvergadering VVV/D

De VVV/D houdt haar 68e Algemene jaarvergadering op vrijdag 4 april 2014 om 20.00 uur in ’t Binhoes.

De agenda:

1. Opening

2. Notulen algemene jaarvergadering 5 april 2013

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Jaarverslag over 2013

5. Verslag Verkeerswerkgroep

6. Financieel verslag penningmeester VVV/D waaronder verslag speeltuin, jeugd, toneel en oud papier

7. Financieel verslag en mededelingen Roegkopredactie

8. Verslag kascommissie

9. Benoeming nieuw lid kascommissie

10. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: Annet Bakker en Kor Rust

Aftredend secretaris en niet herkiesbaar: Aries Bottema

Het bestuur stelt voor als kandidaat secretaris:
Wilma Steenhuis
Het bestuur stelt voor als kandidaat bestuurslid:
Jolien Uilhoorn

Tegenkandidaten moeten uiterlijk een half uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij één van de bestuursleden. Daarbij moet per kandidaat een lijst met tenminste 10 handtekeningen worden ingediend.

11. Bespreking activiteiten van 2014

12. Samenwerking met Stichting Beheer Binhoes

13. Rondvraag

14. Sluiting